با تصویب هیئت دولت انجام شد

تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی»

دولت

هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ با تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» از وزارت جهاد کشاورزی،به وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی موافقت کرد.

هیئت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» از وزارت جهاد کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا،‌ هیئت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» از وزارت جهاد کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی موافقت کرد.

دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» از وزارت جهاد کشاورزی،به وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی تغییر پیدا کرد.

هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ با تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» از وزارت جهاد کشاورزی،به وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی موافقت کرد.

این مصوبه در تاریخ 11/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

کد N377566