از سوی روحانی انجام شد:

ابلاغ قانون موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

دولت

این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 30 /2/ 1393 در مجلس تصویب و در تاریخ 20 /3/ 1393 به تایید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ1393/4/11از سوی رئیس جمهوری جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ شده است

رئیس جمهور قانون موافقتنامه ایجاد وراه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق وتخلفات گمرکی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 30 /2/ 1393 در مجلس تصویب و در تاریخ 20 /3/ 1393 به تایید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ1393/4/11از سوی رئیس جمهوری جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ شده است.

در این ابلاغیه آمده است با توجه به اصل 125 قانون اساسی اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء وترتیبات مندرج در ماده 9 موافقتنامه می باشد.

پیوست:

ماده 9 موافقنامه:

1-هرعضو امضاکننده این موافقتنامه را طبق قواعد و رویه های قانون اساسی خود تصویب خواهد کرد و مراتب را به دبیرخانه اکو اطلاع خواهد داد.

2-این موافقتنامه در روز سی ام بعد از تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که در آن حداقل چهار کشور عضو آن را امضاء و تصویب کرده باشند واسناد تصویب را نزد دبیرخانه اکو که به عنوان امین اسناد عمل خواهد کرد سپرده باشند.

3-این موافقتنامه در مورد هر کشور عضو اکو که بعد از لازم الاجرا شدن آن به موافقتنامه بپیوندد، بلافاصله پس از تودیع اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیرخانه اکو، لازم الاجرا خواهد شد.

کد N377534