هیأت دولت تصویب کرد:

اختصاص هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ خدمات حمل‌و‌نقل عمومی شهری

دولت

بر اساس این مصوبه وزارت کشور نیز موظف شد جدول تخصیص یارانه مذکور را تهیه و پس از تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه ها، توزیع واقدامات نظارتی لازم را جهت جلوگیری از افزایش قیمت خدمات مربوط در شهرها به عمل آورد.

هیأت دولت با اختصاص یکهزار میلیارد ریال به شهرداریها برای جلوگیری از افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی شهری موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت دولت در جلسه 7/2/1393 به استناد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 وتبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور موافقت کرد به منظور کمک به تثبیت وجلوگیری از افزایش نرخ خدمات حمل ونقل عمومی شهری در سال 1393،مبلغ یکهزار میلیارد ریال از محل منابع مصوب مربوط به ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت به عنوان بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو جهت تخصیص به شهرداریها پرداخت می شود.

بر اساس این مصوبه وزارت کشور نیز موظف شد جدول تخصیص یارانه مذکور را تهیه و پس از تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه ها، توزیع واقدامات نظارتی لازم را جهت جلوگیری از افزایش قیمت خدمات مربوط در شهرها به عمل آورد.

این مصوبه در تاریخ 10/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N377414