در گفتگو با مهر عنوان شد-2/

تشریح سیاست خارجی عبدالله و احمدزی/ دخالت بسیار ماهرانه آمریکا در انتخابات افغانستان