نمایندگان تصویب کردند؛

مهلت سه ماهه مجلس به وزارت دفاع برای تهیه آیین نامه اجرایی مقررات استخدامی سپاه

مجلس

مجلس شورای اسلامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف کرد تا ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقرر کردند اجرای این ماده قانونی مانع پرداخت های مندرج در مواد 171 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370.7.21 و 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366.7.7 به جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز جانباز سپاهی نیست.

دولت می تواند به جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند جانبازان ارتش به تدریج و بر مبنای اولویت درصد جانبازی، از کارافتادگی و اعسار با تامین بار مالی آن در بودجه سنواتی از سال 1392 و بعد از آن از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، حقوق پرداخت نماید.

نمایندگان مقرر کردند آیین نامه اجرایی این ماده واحده باید توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.