در گفتگو با مهر عنوان شد-2؛

فاکتورهای مهم در شکست عبدالله/ منافع غرب در انتخاب احمدزی است