وزیر کشور اوکراین: جدایی طلبان از اسلاویانسک گریختند

اسلاویانسک

تهران- ایرنا-ˈآرسن آواکوفˈ وزیر کشور اوکراین روزشنبه اعلام کرد: بخش عمده ای از گروه های جدایی طلب به همراه رهبر خود از شهرˈاسلاویانسکˈ گریخته اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ˈکی یفˈ، شهر اسلاویانسک یکی از کانون های عمده جدایی طلبان در شرق اوکراین محسوب می شود.

به گفته وزیر کشور اوکراین، ˈ گیورکینˈ با نام حقیقی (ایگور استریلکوف) رهبر جدایی طلبان به همراه تعداد زیادی از نیروهای خود شهر اسلاویانسک را ترک کرده است.

نیروهای امنیتی اوکراین مدعی هستند که ˈگیورکینˈ یک سرهنگ نیروی اطلاعاتی روسیه است.

این گزارش می افزاید : گیورکین شب گذشته از مسکو درخواست کمک و خاطر کرده بود که بدون کمک روسیه اسلاویانسک به زودی به دست نیروهای اوکراین خواهد افتاد.

اروپام 1583 ** 1064
کد N374412