با تصویب هیأت دولت صورت گرفت

برخی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شد

دولت

بر اساس این مصوبه در ماده 203 عبارت "اشخاص تحت حسابرسی" به عبارت "در ارتباط با موضوع رسیدگی" اصلاح شد.

با تصویب هیأت دولت، برخی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شد.

به ایلنا، هیأت دولت در جلسه مورخ 1393.4.4 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده 164 قانون امور گمرکی مصوب 1390 با اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه شماره 262758/ت47775ه مورخ 1391.12.29 موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه در ماده 203 عبارت "اشخاص تحت حسابرسی" به عبارت "در ارتباط با موضوع رسیدگی" اصلاح شد.

همچنین هیأت وزیران ضمن موافقت با حذف ماده 205 این آئین‌نامه، ماده 220 و تبصره 1 آن را به شرح زیر اصلاح کرد:

ماده 220- گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده ومدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب‌های موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون‌ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره 1- چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده، اضافه دریافت شده است، با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

این مصوبه در تاریخ 1393.4.9 از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - ابلاغ شده است.

کد N372696