اوباما، بدترین رییس جمهور آمریکا طی 70 سال گذشته

آمریکا,لوپوئن

تهران - ایرنا - بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط ˈانستیو نظرسنجی دانشگاه کانیپیاک آمریکاˈ، باراک اوباما بدترین رییس جمهوری این کشور طی 70 سال گذشته است.

به گزارش نشریه فرانسوی لوپوئن، نزدیک به 33 درصد از پرسش شوندگان معتقدند که باراک اوباما که در سال 2008 به ریاست جمهوری آمریکا رسید و در سال 2012 نیز این موقعیت را تکرار کرد، بدترین رئیس جمهوری این کشور طی 70 سال گذشته است.

در این نظرسنجی که توسط انستیتونظرسنجی دانشگاه کانیپیاک آمریکا انجام شده، 28 درصد پرسش شوندگان نیز جرج بوش را بدترین رییس جمهوری این کشور طی این مدت می دانند.

نشریه فرانسوی لوپوئن در بخش دیگری از این گزارش نوشت: ایالات متحده آمریکا در 69 سال گذشته 12 رییس جمهوری رابه خود دیده است که باراک اوباما و جرج بوش بدترین روسای جمهوری این کشور طی این مدت به حساب می آیند.

این نظرسنجی بین روزهای 20 تا 24 ژوئن گذشته انجام شده و 1446 نفر نظرات خود را بیان کرده اند.

رسانام**1502** 3404
کد N371786