دولت مصر خواهان پایان سیاست انتقامجویانه رژیم صهیونیستی شد

کد N370365