کارکنان شرکت برق یونان دست به اعتصاب زدند

کد N369861