نوبخت خبر داد؛

برگزاری اولین جلسه ستاد تدوین برنامه ششم

دولت,برنامه ششم

سیاست های اقتصاد مقاومتی که با رویکرد توسعه ای و مقاوم کردن اقتصاد کشور تدوین شده است. همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی که معطوف به توسعه کشور است می توانند مبنای تدوین برنامه قرار گیرند.

اولین جلسه ستاد تدوین برنامه ششم توسعه روز جاری(سه شنبه) با حضور اعضاء و به ریاست محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه نوبخت ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی که با رویکرد توسعه ای و مقاوم کردن اقتصاد کشور تدوین شده است. همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی که معطوف به توسعه کشور است می توانند مبنای تدوین برنامه قرار گیرند.

وی افزود: نقشه راه کلی برای تدوین برنامه ششم شامل آگاهی از آخرین وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب براساس سند چشم انداز با نظر به اقتصاد مقاومتی، تعیین اهداف و اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به وضع مطلوب و منابع مورد نیاز برای آن خواهد بود.

پورمحمدی معاون برنامه ریزی این معاونت و دبیر ستاد تدوین برنامه ششم نیز ضمن تشریح اصول درنظر گرفته شده برای تدوین برنامه ششم، اهم اقدامات انجام شده در راستای آمادگی و تجهیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای تدوین برنامه را برای اعضاء حاضر در جلسه ارائه کرد.

گفتنی است در ادامه جلسه اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و همچنین مقرر گردید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چارچوب کلی تدوین برنامه را تهیه و به هیأت دولت ارائه کند.

کد N369534