استاد آمریکایی با مهرمطرح کرد؛

مقایسه تلاش های جان کری با ریچارد نیکسون/ ایران و آمریکا منافع مشترک دارند