سکوت جهانی در برابر نقشه کور صهیونیستی

آسمان غزه بوی خون می دهد

کد N369347