گزارش خبری/

نگاهی به حضور تروریست های خارجی در گروه داعش از منظر آمار و ارقام