اساسنامه پنج شرکت عمرانی شهرهای جدید تایید شد

شرکت های عمرانی,اساسنامه

تهران- شورای نگهبان اساسنامه شرکت های عمرانی شهرهای جدید هشتگرد، مهاجران، مجلسی، گلبهار و فولادشهر را تایید کرد.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، اساسنامه این شرکت ها در جلسه سوم اردیبهشت ماه سال جاری در هیات وزیران به تصویب رسیده بود.

شورای نگهبان هم در مورخ چهارم ماه جاری تشکیل جلسه داد و پس از بررسی این اساسنامه ها آن را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی ندانست.

طبق این اساسنامه، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر)، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار و اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر مورد تایید این شورا قرار گرفت.

سیام(1)1429**1572
کد N364710