امیرمحبیان: بازسازی نشدن جریان اصولگرا، زمینه فعالیت تندروها را فراهم می کند

امیرمحبیان در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:

پرسش این‌است که اصولگرایی نیازمند بازسازی است یا نوسازی؟آیا عدم توجه به ایجاد نهضت نواصولگرایی به پیدایش زمینه ظهورجریانات فرصت طلب و تند رو تحت عنوان ارزشمند اصولگرایی نخواهد انجامید؟

نگارنده به خوبی از ظرفیت ساختارها و روابط اصولگرایان مطلع است ولی این ساختارها در طی تحولات دو دهه اخیر شدیدا تغییر یافته است و بازسازی با توجه به شرایط متحول نمی تواند پاسخگوی نیازهای زمانه باشد و تنها راه ممکن نوسازی اصولگرایان است و بس!

برای ایجاد تحول در جناح چند اصل باید در نظر گرفته شود:
1- تغییر اختیاری و نه اجباری:
تحول و تغییر باید هواداران جناح را درگیر خود کند نه آنکه بر آنها تحمیل شود.نیاز به تغییر و تحول در جناح در میان بخشی از نخبگان اصولگرا احساس شده است اما باید این احساس عمومیت یافته تا به حرکت بینجامد.

2- مسئول تغییرات مشخص شود.
مسئولیت ایجاد تغییرات در جناح با کیست؟نخبگان؛احزاب یا جوامع روحانی اصولگرا؟

3- روش و مدل ایجاد تغییرات چیست؟
در میان دو مدل سنتی ایجاد تغییرات و مدل جدید ناج
( nudge theory )روشن است که روش های نرم برای مدیریت تحولات در اندازه اجتماعات بسیار بزرگ خردمندانه تر و موثرتر است.

4- طرح کلان برای ایجاد تغییر چیست؟
آیا تغییرات باورها را هم در برمی گیرد؟یا فقط تغییرات ساختاری است؟یا صرفا بعضی از چهره ها را جابه‌جا خواهد نمود؟یا مراجع فکری جناح تغییر خواهد کرد؟

17302

کد N363789