اصولگرایان چه زمانی تکلیف خود را با جریان افراطی روشن می کنند؟

روزنامه آرمان در مقاله ای با اشاره به سخنان کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری که گفتمان دولت روحانی را براندازی دانسته است، نوشت:

[span lang='FA']تندروها از اعتدال رئیس‌جمهور سوءاستفاده می‌کنند. دکتر روحانی هم تاکنون با آنها مماشات کرده اما واقعیت این است که تندروی و دامنه هتاکی اینها بیشتر شده و نه‌تنها به سمت کمک به دولت نرفته‌اند بلکه تخریب دولت را نیز کم نکرده‌اند .

اتهام براندازی چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ مماشات دولت با تندروها باعث شده که روزبه‌روز دامنه هتاکی خود را بیشتر و نسبت به اصلاح خود اقدامی به‌عمل نیاورند. از جریان تمامیت‌خواهی که در انتخابات 24خرداد نتوانستند رای قبولی از مردم بگیرند، انتظاری جز این نیست. برخی که در مجلس هستند به نمایندگی مردم این جایگاه را دارند و مطرح کردن این اتهامات برای کسانی که رای مردم را در زمان انتخابات می‌گیرند و از این جایگاه خطاب به منتخب مردم توهین می‌کنند جای ناراحتی است.

از طرف دیگر بیانات تندروها ناشی از یکسری کم‌تحرکی جریان مقابل در ارزیابی دقیق این تفکر است. البته مقداری این تفکر اکنون منزوی شده است و تندروی بیشتر این جریان ناشی از انزوای بیشترشان است. رویکرد اینها زمانی مشخص بیشتر شد که تحت عناوین مختلف به موضع‌گیری‌ها در قبال پرونده هسته‌ای پرداختند. به‌نظر می‌رسد اینها هستند که باید به دلیل رویکردهایشان از زمان روی کار آمدن دولت دهم پاسخگو باشند؛ کسانی که در پوشش دفاع از نظام حرف‌هایی می‌زنند که باید نسبت به اهداف و عواقب آن با دیده تردید نگریست.

جریان اصولگرا که این افراد تندرو خود را منتسب به آن می‌دانند باید مراقب اینها باشد و هرچند به‌خوبی اینها را طرد کرده‌اند اما کافی نیست و باید موضع خود را به‌طور کامل مشخص کنند و اجازه داده نشود که کسانی در پوشش اصولگرایی به تخریب دولت و رئیس‌جمهور برآمده از آرای ملت بپردازند.
[span lang='FA']
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N363755