سخنگوی وزارت کشور:

تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد

دولت

از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی تقسیمات کشوری افزایش بودجه جاری نسبت به بودجه‌های عمرانی کشور است؛ همچنین در بعضی از نقاط باعث ایجاد تنش و واگرایی‌های منطقه‌ای شده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید تقسیمات کشوری جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت‌های سیاسی و تنش‌زا مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با بیان این‌که «قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و عدم تناسب آن با نیازهای روز است» اظهار کرد: این قانون ‌در واقع باعث رشد بی‌قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است.

وی تصریح‌ کرد:‌ از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی تقسیمات کشوری افزایش بودجه جاری نسبت به بودجه‌های عمرانی کشور است؛ همچنین در بعضی از نقاط باعث ایجاد تنش و واگرایی‌های منطقه‌ای شده است.

امیری با تأکید بر این‌که «لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است» گفت: در این لایحه شناسایی دو سویه نیازها و توانمندی‌ مناطق در فرآیند توسعه واحدها و سطوح تقسیمات کشوری انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت‌های سیاسی و تنش‌زا مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که «از جمله مزایای لایحه جدید، جایگزینی معنادار کیفیت سطوح به جای کمیت است» اظهار کرد:‌ همچنین کاهش و تثبیت حجم بدنه دولت و هزینه‌های مرتبط مدنظر قرار گرفته است.

امیری همچنین گفت: جایگزینی شاخص‌های متنوع و تأثیرگذار به جای تنها شاخص کمی جمعیت و توزیع متناسب بودجه و امکانات و رعایت عدالت از جمله رویکردهای لایحه جدید است.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد.

کد N363240