امیری: تقویت مشارکت مردمی در لایحه جدید تقسیمات کشوری مد نظر است

سخنگو

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید تقسیمات کشوری جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی به جای رقابت های سیاسی و تنش زا مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت کشور، حسینعلی امیری افزود : قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و عدم تناسب آن با نیازهای روز و رشد بی قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخش های اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی تقسیمات کشوری افزایش بودجه جاری نسبت به بودجه های عمرانی کشور است؛ همچنین در بعضی از نقاط باعث ایجاد تنش و واگرایی های منطقه ای شده است.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است، گفت: در این لایحه شناسایی دو سویه نیازها و توانمندی مناطق در فرآیند توسعه واحدها و سطوح تقسیمات کشوری انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه از جمله مزایای لایحه جدید جایگزینی معنادار کیفیت سطوح به جای کمیت است، اظهار داشت: همچنین کاهش و تثبیت حجم بدنه دولت و هزینه های مرتبط مدنظر قرار گرفته است.

امیری گفت: جایگزینی شاخص های متنوع و تأثیرگذار به جای تنها شاخص کمی جمعیت و توزیع متناسب بودجه و امکانات و رعایت عدالت از جمله رویکردهای لایحه جدید است.

وی خاطرنشان کرد: بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد.

سیام**7261 **1449
کد N363106