شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی را تائید کرد

سیاست داخلی

شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تأیید کرد.

شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تأیید کرد.
به گزارش ایلنا، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مصوب جلسه تاریخ پنجم خرداد ماه 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه تاریخ 04/04/1396 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N362545