ارتش عراق برای پاکسازی تکریت آماده می شود

کد N362284