جزئیاتی از قانون جدید تقسیمات کشوری از زبان سخنگوی وزارت کشور: چند منطقه ای شدن ایران صحت ندارد

فارس نوشت:

سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت‌های سیاسی و تنش‌زا مدنظر قرار گرفته است.

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و عدم تناسب آن با نیازهای روز است، گفت: ‌در واقع باعث رشد بی‌قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است.

او گفت:‌ از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی تقسیمات کشوری افزایش بودجه جاری نسبت به بودجه‌های عمرانی کشور است؛ همچنین در بعضی از نقاط باعث ایجاد تنش و واگرایی‌های منطقه‌ای شده است.

امیری با تأکید بر اینکه لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است، گفت: در این لایحه شناسایی دو سویه نیازها و توانمندی‌ مناطق در فرآیند توسعه واحدها و سطوح تقسیمات کشوری انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت‌های سیاسی و تنش‌زا مدنظر قرار گرفته است.

او با بیان اینکه از جمله مزایای لایحه جدید جایگزینی معنادار کیفیت سطوح به جای کمیت است، گفت:‌ همچنین کاهش و تثبیت حجم بدنه دولت و هزینه‌های مرتبط مدنظر قرار گرفته است.

امیری همچنین گفت: جایگزینی شاخص‌های متنوع و تأثیرگذار به جای تنها شاخص کمی جمعیت و توزیع متناسب بودجه و امکانات و رعایت عدالت از جمله رویکردهای لایحه جدید است.

او در پایان گفت:‌ بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد.

 

23231

 

کد N362042