عملیات پاکسازی شهرهای تکریت ، سامرا و بیجی عراق آغاز شد

کد N360929