جمهوری آذربایجان خواستار ایجاد مکانیسم اجرایی برای تحقق قطعنامه های بین المللی شد

شورای اروپا

باکو - ایرنا - ˈالهام علی افˈ رییس جمهوری آذربایجان طی نطقی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در ˈاستراسبورگˈ با انتقاد از عدم تحقق قطعنامه های سازمانهای بین المللی ، خواستار ایجاد مکانیسم اجرایی این قطعنامه ها شد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ˈآپاˈ، رییس جمهوری آذربایجان با اشاره به تصویب قطعنامه در رابطه با کشورش، از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با منطقه ˈقره باغˈ به عنوان مهمترین این اسناد یاد کرد.

الهام علی اف با اشاره به عدم تحقق قطعنامه های بین المللی، ضرورت ایجاد مکانیسم اجرایی این قطعنامه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: ما این مکانیسم را باید با کمک یکدیگر ایجاد کنیم، زیرا در غیر این صورت قطعنامه ها موجودیت و اهمیت خود را از دست خواهند داد.

وی اجرایی کردن مصوبات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی را یکی از اولویتهای دستور کار کشورش در مدت ریاست دوره ای بر کمیته وزیران شورای اروپا اعلام کرد.

رییس جمهوری آذربایجان بر ضرورت رعایت موازین حقوقی و اصول بین المللی، از اصل تمامیت ارضی کشورها به عنوان یکی از اصول پایه در حقوق بین الملل یاد کرد.

جمهوری آذربایجان از اواسط ماه مه سال جاری برای یک دوره شش ماهه به عنوان رییس کمیته وزیران شورای اروپا انتخاب شده است.

خاورم*1206**1651
کد N357498