کاریکاتور روز/

بازوان ناتوان اوباما در سیاست خارجی!