نگرانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس از تشکیل حزب توسط علی لاریجانی

آریا نوشت:

وحيد فياضي،عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي(فراکسيون اقليت) درباره تشکيل حزب علي لاريجاني گفت:آقاي لاريجاني از چهره هاي قديمي اصولگرايي است چراکه ساختار فکري ، ذهني و فلسفي او فقهي است اما مبتني بر آموزه هاي جديد است که او را نسبت به برخي از اصولگرايان ممتاز مي کند بنابراين اگر ايشان به تشکيل حزبي اقدام کند قطعا با رويکرد اصولگرايان خواهد بود .

فياضي اظهار داشت:اگر آقاي لاريجاني حزب تشکيل دهد ياران ايشان اصولگرايان هستند البته آقاي لاريجاني نمي تواند همه اصولگرايان را جمع کند لذا با تشکيل حزب توسط ايشان ما شاهد شکاف بين اصولگرايان خواهيم بود که پر کردن اين شکاف هم سخت خواهدبود لذا تاقبل از شکل گيري چنين حزبي مي توان گفت اصولگرايان در يک جبهه هستند.

 

1717

 

کد N352586