مدیرمسئول روزنامه هفت‌صبح مجرم شناخته شد

سیاست داخلی

پرونده روزنامه هفت‌‌صبح نیز به اتهام نشراكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین با حضور وكیل مدیرمسئول این روزنامه برگزار شد

هیات منصفه مطبوعات روزنامه‌ «هفت صبح» را مجرم و مستحق تخفیف دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران، صبح امروز رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه هفت صبح و پایگاه خبری صراط‌نیوز با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

به دلیل اینكه شركت سایپا شاكی پایگاه خبری صراط‌نیوز پیش از برگزاری دادگاه رضایت خود را اعلام كرده بود، این پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.

پرونده روزنامه هفت‌‌صبح نیز به اتهام نشراكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین با حضور وكیل مدیرمسئول این روزنامه برگزار شد. پس از برگزاری این جلسه اعضا هیات منصفه وارد شور شده و در مورد هر دو اتهام مدیرمسئول روزنامه هفت‌صبح را مجرم شناخته  و با اكثریت آرا این روزنامه را مستحق تخفیف دانستند.

کد N352282