ظریف:

پرهیز از زیاده خواهی توافق با 1+5 را امکان پذیر می کند