کاریکاتور روز/

فرمول کرامت انسانی در رندانهای رژیم صهیونیستی!