اقدامات ضد تروریستی دولت پاکستان؛ پیامی مثبت برای منطقه

کد N350091