حاشیه های سخنرانی سران قوا ؛

فردوسی،فرخ فریدون، برادران فریدون و ... در سالن اجلاس سران/ وقتی میهمان سه برابر میزبان حرف می زند