ادامه بررسی طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کمیسیون اجتماعی

مجلس

کارگروه کار و روابط این کمیسیون بررسی چگونگی اجرای قانون استفساریه نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ادامه بررسی لایحه کاهش کار زنان شاغل در کارگروه رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود و کارگروه اداری و استخدامی نیز به بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) و نیز ادامه بررسی طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بررسی می‌شود.

به گزارش  ایلنا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته جاری ادامه بررسی طرح‌های الحاق یک بند به تبصره جزء یک ماده سه قانون تدیون و تنقیح قوانین و مقررات کشور، الحاق یک بند به عنوان بند «ه» به تبصره جزء یک ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و نیز بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 می‌پردازد.

کارگروه کار و روابط این کمیسیون نیز بررسی چگونگی اجرای قانون استفساریه نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ادامه بررسی لایحه کاهش کار زنان شاغل نیز در کارگروه رفاه اجتماعی این کمیسیون بررسی می‌شود و کارگروه اداری و استخدامی نیز به بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) و نیز ادامه بررسی طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بررسی می‌شود.

کد N349371