انتخاب ايران بعنوان معاون كميته حقوقي مجمع عمومي سازمان ملل

سیاست خارجی

مجمع عمومي سازمان ملل به اتفاق آراء نماينده جمهوري اسلامي ايران را بعنوان معاون كميته حقوقي (ششم) اين سازمان انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، كميته حقوقي مجمع همه ساله موضوعات مهم حقوقي بين المللي، تروريسم، حاكميت قانون در سطح ملي و بين المللي، مراجع حقوقي بين المللي و ساير موضوعات حقوقي مرتبط با فعاليتهاي سازمان ملل را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و پيش نويس قطعنامه هاي مربوطه را پس از مذاكرات كارشناسي، براي تصويب در صحن علني مجمع پيشنهاد مي نمايد. حسين قريبي، رايزن حقوقي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در نيويورك براي اين سمت پيشنهاد شده بود كه با تائيد اعضاي مجمع به اين سمت برگزيده شد.