عضو لویه جرگه در گفتگو با مهر مطرح کرد:

نقش قومیت در انتخابات افغانستان/ حضور بی سابقه زنان پای صندوق های رای