یکی از رهبران تروریستها در استان دیاله عراق کشته شد

کد N346444