در صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد؛

بررسی گزارش طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور

مجلس,مجلس شورای اسلامی

بررسی گزارش كمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده است.

اعضای كمیسیون بهداشت و درمان به شکل جداگانه گزارش هایی را در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور و رد طرح بازنشسته‌كردن كسانی كه در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، به نمایندگان ارائه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جامع كاداستر كشور و همچنین گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
همچنین اعضای كمیسیون بهداشت و درمان به شکل جداگانه گزارش هایی را در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور و رد طرح بازنشسته‌كردن كسانی كه در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، به نمایندگان ارائه خواهند داد.
علاوه بر این بررسی گزارش كمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح حمایت از صنعت برق كشور و طرح الحاق یك تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار خواهند داد.
ارائه گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفته اینده مجلس قرار دارد.

کد N346286