وزارت خارجه مامور پیگیری امضای موافقتنامه عشق آباد شد

دولت

این مصوبه در تاریخ 18/3/1393 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

هیات وزیران به وزارت امور خارجه ماموریت داد تا اقدامات مقتضی برای امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه عشق آباد را پیگیری کند.

به گزارش ایلنا، هیات دولت در جلسه 11/3/1393 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371 –، به وزارت امور خارجه اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت راه وشهرسازی درخصوص مذاکره، پیش امضا وامضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه تاسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این مصوبه در تاریخ 18/3/1393 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

کد N345827