منابع موثق اعلام کردند:

رهبر داعش آموزشهای نظامی را در اسرائیل گذرانده است/ ارتباط تنگاتنگ سرکرده مرموز تروریستها با سیا

خواندنی از سراسر وب