رد ادعای پيشتازی احمد زی/ ثبت 53 شكايت انتخاباتی در غزنی