در گفتگو با مهر مطرح شد؛

یک میلیون هکتار از زمین های ملی در تصرف است/ رانت خواری افراد خاص