صهیونیستها بار دیگر گذرگاه ابوسالم در نواز غزه بستند

گذرگاه

تهران - ایرنا - رژیم صهیونیستی روز سه شنبه با بستن گذرگاه ˈکرم ابوسالمˈ در جنوب شرق نوار غزه از هرگونه تردد فلسطینیها از این گذرگاه جلوگیری کرد.

خبرگزاری ˈقطرˈ از غزه گزارش داد که این اقدام بیانگر هراس مقامات رژیم اشغالگر از انتقال سه صهیونیستی است که چندی پیش در جنوب غرب کرانه باختری ناپدید شدند.

ˈناظم محناˈ مدیر کل گذرگاه مرزی به خبرنگاران گفت که مسوولان صهیونیست به آنها اطلاع دادند که گذرگاه از امروز تعطیل است.

به گفته وی، انتقال هرگونه کالا و کمک به غزه ناممکن شده و صرفا مواد سوختی اجازه عبور از گذرگاه کرم ابوسالم را دارند.

نگرانی از انتقال صهیونیستهای ناپدید شده، موجب گردید تا جمعه گذشته نیز مقامات صهیونیستی ˈبیت حنونˈ و گذرگاه کرم ابوسالم در شمال و جنوب نوار غزه را مسدود کنند.

پس از ناپدید شدن این سه صهیونیستی، ارتش این رژیم دست به بازداشت دهها فلسطینی زد.

رسانام**1533**1651
کد N343016