اعلام ارزیابی ابتدایی از دور دوم انتخابات افغانستان/ بررسی جدی شکایت های انتخاباتی