ارتش عراق و گردانهای دفاع مردمی منطقه العظیم را از لوث داعش پاکسازی کردند

خواندنی از سراسر وب