بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛ 

بازتاب استفاده از تکنولوژی خط دروازه در رسانه‌های فرانسه/ سرود ملی کشورها پخش نشد!