در جلسه هیات دولت؛

تاکید رئیس جمهور به دستگاه ها برای تامین نیاز های مردم در ماه رمضان