ارتش عراق ابتکار عمل را در رویارویی با تروریست ها به دست آورده است

کد N338709