تصویر و خبر/

خوشحالی جالب زن مسن افغان پس از شرکت در انتخابات