تصاویر عکاس رویترز از هجوم داوطلبان عراقی برای مبارزه با داعش

کد N337810