نه بزرگ افغان ها به گروههای تروریستی/ تصاویری از حال و هوای پس از انتخابات